DONGYIN

Bơm chìm hỏa tiễn 2.5SD
Rocket pumps 2.5SD 1.5 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm chìm hỏa tiễn 2SD
Rocket pumps 2SD 0.7 seriesContact: (+84)938 344 566
Bơm chìm hỏa tiễn 3SD
Rocket pumps 3SD 4 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS
Rocket pumps 4SD/4SS 03 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS
Rocket pumps 4SD/4SS 04 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS
Rocket pumps 4SD/4SS 06 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS
Rocket pumps 4SD/4SS 08 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS
Rocket pumps 4SD/4SS 10 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS
Rocket pumps 4SD/4SS 12 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS
Rocket pumps 4SD/4SS 16 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm trục ngang CP
Horizontal axis pumps CPContact: (+84)938 344 566
Bơm trục ngang CP
Horizontal axis pumps CPContact: (+84)938 344 566