380V

Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS
Rocket pumps 4SD/4SS 03 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS
Rocket pumps 4SD/4SS 04 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS
Rocket pumps 4SD/4SS 06 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS
Rocket pumps 4SD/4SS 08 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS
Rocket pumps 4SD/4SS 10 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS
Rocket pumps 4SD/4SS 12 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm chìm hỏa tiễn 4SD/4SS
Rocket pumps 4SD/4SS 16 SERIESContact: (+84)938 344 566
Bơm trục ngang CP
Horizontal axis pumps CPContact: (+84)938 344 566
Bơm trục ngang CP
Horizontal axis pumps CPContact: (+84)938 344 566
Bơm trục ngang D-JDT
Horizontal axis pumps D-JDTContact: (+84)938 344 566
Bơm trục ngang D-JNW
Horizontal axis pumps D-JNWContact: (+84)938 344 566
Bơm điện chìm WS
Submersible electric pump WSContact: (+84)938 344 566